Gældende for sæson 2023

 • Teesteder – Valg af teested er gjort mere fleksible for aldersrækkerne.
 • Ulovlig spiller – Begrebet ulovlig spiller er uddybet.
 • Golfcart – Brug af golfcart er uddybet og straf for overtrædelse er tilføjet.
 • Råd – Holdkaptajnens muligheder for at give og ikke give råd til spillerne er tilføjet som nyt punkt.

Søg efter den test der ovenfor er angivet med fed, for at finde det nedenfor.

Klik på PDF- eller print-ikonet for at skrive det ud

Deltagende klubber

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU samt selskabsmedlemmer kan deltage i turneringen.

Turneringen afvikles efter golfreglerne som de er udformet af R&A og USGA.

Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig at være værtsklub i op til tre kampe i slutspillet, samt på skift, at stille bane til rådighed til årsmøde, regions- og landsfinalerne vederlagsfrit.

Deltagere

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union.

 • Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret.
 • Spillerne skal have et handicap på maksimalt 54,0 for at kunne deltage i turneringen.
 • Fleks-medlemmer og professionelle spillere kan ikke deltage i Regionsgolf.

En spiller kan ikke spille på to hold i samme række. Dvs. at en spiller der har spillet på ét hold i en given række (fx Senior A), på intet tidspunkt i turneringen kan spille på et andet hold i samme række.

Bortset herfra, kan en spiller uden anden begrænsning deltage på alle klubbens hold hvor vedkommende opfylder alders- og handicapbegrænsningerne.

På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.
Hvis spillerens handicap på spilledagen er lavere end det tilladte, vil spillerens korrekte handicap fredag morgen i ugen før spilledagen, være afgørende for om spilleren er spilleberettiget.
Spillere der opfylder handicapbetingelserne på spilledagen er altid spilleberettiget.

Turneringens opbygning

Turneringen afvikles i følgende rækker:

ABCD-rækkerne

 • A: Handicap ikke under 4,5
 • B: Handicap ikke under 13,0
 • C: Handicap ikke under 18,0
 • D: Handicap ikke under 23,5

 

Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne

 • Senior damer: Deltagerne skal være fyldt 45 år inden udgangen af turneringsåret.
 • Senior herrer: Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af turneringsåret.
 • Veteran damer: Deltagerne skal være fyldt 55 år inden udgangen af turneringeåret.
 • Veteran herrer: Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af turneringeåret.
 • Super Veteran damer: Deltagerne skal være fyldt 65 år inden udgangen af turneringsåret.
 • Super Veteran herrer: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af turneringsåret.

Rækkerne opdeles med handicapbegrænsninger således:

 • Senior A, Veteran A og Superveteran A: Ingen handicapbegrænsning
 • Senior B, Veteran B og Superveteran B: Handicap ikke under 13,0
 • Senior C, Veteran C og Superveteran C: Handicap ikke under 18,0
 • Senior D, Veteran D og Superveteran D: Handicap ikke under 23,5

Tilmelding og gebyr

Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.

Tilmeldingsgebyret pr. hold og antallet af hold en klub kan tilmelde pr. række fremgår af indbydelsen.

Klubbernes administration

Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

Begge holdkaptajner opfordres til at tage et billede af det underskrevne kampkort efter hver holdkamp, med deres mobiltelefon.
Efter holdkortet er indtastet elektronisk i administrationssystemet af hjemmeholdets kaptajn, kan papirversionen smides ud.

Trukket hold

Et hold, der før turneringens start eller senere under afviklingen, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”Trukket hold”.

Såfremt et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.

Trækkes et hold efter, at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr på 500 kr.

Prøvespil m.m.

Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller i slutspil.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Spilletidspunkt

Turneringsprogrammet med ugenummer lægges på hjemmesiden primo februar.

Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet datoer og tidspunkt for alle hjemmekampene.

Udeholdene kan ikke anse hjemmeholdenes kampdage og tider som endelige før 2. marts.

Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes mellem klubberne.
Såfremt der ikke opnås enighed de to klubber imellem, fastsætter turneringsleder spilledagen – efter mægling.

Den 2. april er turneringsprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i turneringsprogrammet, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til turneringsleder.

Turneringens gennemførelse

I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane.

Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. fire hold. Der spillers uden match- og greenfee.

I alle singler tildeles to kamppoint for vunden kamp, og i foursome tildeles tre kamppoint for vunden kamp. Hver kamp kan slutte lige, dvs. kamppoint deles mellem de to sider.

Singlerne spilles altid som 2-bolde.

Såfremt man ikke møder med fuldt hold, gælder følgende:

 • Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint.
  Mangler 1 herre tabes 3. single,
  Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
  Mangler 1 dame tabes damesingle.
  Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
  Mangler 1 dame og 1 herre tabes mixed foursome.
  Mangler 2 herrer og 1 dame tabes mixed foursome og 3. single
  Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8.
 • Såfremt man ikke møder med spillere, som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 11-0 i kamppoint og de enkelte matcher med 10-8.

Benyttes en ulovlig spiller, tabes holdkampen med 11-0 i kamppoint, og alle kampe med maksimale cifre.
Systemet vil i videst muligt omfang signalere hvis en spiller er ulovlig (rød prik).
Indberetning om ulovlig spiller i puljespillet, skal ske senest én uge før første slutspilkamp i rækken.
Indberetning om ulovlig spiller i slutspillet, skal ske senest to dage før holdets næste slutspilkamp.
Når det inden ovennævnte frist opdages at et hold har brugt en ulovlig spiller, vil holdet tabe holdkampen med 11-0 i kamppoint, og alle kampe med maksimale cifre.

 

Det hold, som har opnået flest kamppoint, når holdkampen er færdig, er vinder og får to turneringspoint. Hvis lige, får hver klub ét turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje.

Hvis to eller flere hold har lige mange turneringspoint, gælder følgende kriterier:

 1. Antal vundne turneringspoint i de indbyrdes kampe
 2. Antal vundne kamppoint i de indbyrdes kampe
 3. Antal vundne kamppoint i alle puljekampe
 4. Antal vundne huller (”ups”) i de indbyrdes kampe
 5. Antal vundne huller (”ups”) i alle puljekampe
 6. Lodtrækning

 

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller. Med en damesingle, tre herresingler og en mixed foursome.

Teesteder
Der spilles fra sædvanlig dame/herre tee (sædvanlige ”klub-tee”).

I A-rækken i ABCD-turneringen kan holdkaptajnerne aftale, at der i stedet spilles fra back tee.

I Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne, kan holdkaptajnerne aftale, at der spilles fra et kortere teested.
Kan de to kaptajner ikke blive enig om længere eller kortere teested, spilles der fra sædvanlige klub-tee

Der spilles scratch i alle rækker.

Råd

Råd til en spiller må KUN gives af holdkaptajnen.

Holdkaptajnen har ret til at:

 • følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 24-4.
 • være spiller på holdet, men i så fald kan han ikke give råd før egen runde er afsluttet.
 • indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af matchen.
 • udtale sig på holdets vegne.

Holdkaptajnen kan ikke:

 • optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf.
 • under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Kaptajnen kan kun rådgive sin egen spiller.
 • afbryde eller standse spillet.
 • under spillet selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.

En spiller må ikke give en anden spiller råd. Undtaget herfor er foursome parret der internet gene må give hinanden råd under matchen.

Startorden og resultatindtastning

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem.

Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke til stede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match.

Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed foursome, hvorimod de tre herresingler skal opstilles i handicaporden. Hvis spilleorden i herresingler ikke overholdes, tabes de matcher der er i forkert orden.

Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne, DGUnr. og handicap. Holdet er ikke mødt før kampkortet er afleveret til modstanderen.
Kampkortet kan hentes på hjemmesiden www.rgd.dk

Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden.

Hvis indberetning af resultat ikke er foretaget senest 48 timer efter holdkampens starttidspunkt, har det følgende konsekvens for hjemmeholdet:
Holdkampens resultat vil altid stå til troende, men i tilfælde af at hjemmeholdet vandt eller spillede uafgjort tilskrives hjemmeholdet INGEN turneringspoint. Begge hold tilskrives kamppoint.
I tilfælde af at udeholdet vandt tilskrives begge hold kamppoint og udeholdet får sine turneringspoint.

Afbrydelse af spil

Hvis en holdkamp afbrydes pga. vejrlig eller mørke, forholder holdene sig således:

 • Værtsklubbens holdkaptajn og udeholdets holdkaptajn skal gå sammen om at finde nye mulige spilledatoer – hvoraf en af dem vælges. Målet er at blive enige om den bedst mulige dato for begge hold.
 • Det er ikke tilladt at splitte den resterende del af holdkampen op og spille den på flere forskellige tidspunkter/datoer.
 • Deadline for afvikling af den udsatte holdkamp er 1. juli, når puljekampene afsluttes.
 • Deadline for at få en aftale på plads og underrette Regionsgolf Danmark om den aftalte spilledato er 48/24 timer efter den oprindelige spilledato. Skriv til Turneringsledelsen.
 • I alle kampe hvor kampkortet er blevet afleveret, er det de samme spillere, der skal genoptage matchen – på det sted på banen, de var kommet til. Jf. regel 5.7c i golfreglerne.
 • Hvis der er matcher, hvor man ikke kan stille med den oprindelige spiller – er det IKKE muligt at indsætte en reserve. Kampen tabes i så fald med maksimale cifre jvf. reglen om ”udebleven spiller”. Hvis begge hold i den samme match ikke stiller med deres spiller(e) taber begge hold – dvs. begge hold får 0 point i den match.
 • Det er ikke tilladt at aftale at dele matcher på forhånd.
 • Hjemmeholdet prøver så vidt muligt at få greenkeeperne til at placere flagene ligesom de stod på turneringsdagen
 • Hvis det ikke kan lade sig gøre, placeres boldene efter gensidig aftale så begge spillere har slag der så vidt muligt svarer til de forhold de havde da spillet blev afbrudt.

Udeblivelse eller afbud

Såfremt et hold udebliver fra en kamp, tabes holdkampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match med 10-8. Et hold, der melder afbud til en kamp uden, at der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match 10-8.
Såfremt et hold udebliver/melder afbud fra mere end én kamp ekskluderes holdet fra puljen, og der ses bort fra de kampe, som holdet allerede har været involveret i og holdet betragtes som trukket hold og, der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr som beskrevet under Trukket hold.

Protest

Protester behandles i følge golfreglerne, regel 20.1b, og Turneringskomitèens afgørelse er endelig.

Hvis der – inden resultatet officielt er bekendtgjort – er nedlagt en protest, skal den indsendes skriftligt til turneringskomiteen (evt. forvarsel pr. telefon). Tillige med protesten overføres 500 kr. til foreningens bankkonto. Beløbet returneres, såfremt klubben/spilleren får medhold.

Begrundet protest skal være turneringskomiteen i hænde senest to døgn efter afvikling af holdkampen, som protesten vedrører. Turneringskomiteen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne protester hurtigst muligt – senest inden otte dage efter modtagelsen af den skriftligt formulerede protest.

Slutspillet

Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cup-systemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Turneringskomiteen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.

I slutspillet skal slutspilplanlægger kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato, spilletidspunkt eller neutral bane. Slutspilplanlægger ALENE tager kontakten til den neutrale bane, og tilretter hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid/bane, der er gældende.
Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter holdkampens starttidspunkt af det hold der er nævnt først i kamplisten.

Der spilles 1/16-, 1/8-, kvart- og semi-finaler på neutral bane, fastlagt af slutspilplanlægger, medens regions- og landsfinalebane som nævnt er fastlagt på forhånd. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder.

Singlerne i slutspillet og finalerne spilles altid som 2-bolde.

Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, tilbydes nr. to i puljen at overtage pladsen.

Regions- og Landsfinaler

Regionsvinderne i de rækker der er oprettet i både Øst og Vest, deltager i landsfinalerne, der afholdes på skift i region Vest og Øst. Landsfinalerne afvikles i lige år på Sjælland og i ulige år vest for Storebælt.

Vores handicapgrænser i Senior-, Veteran- og Superveteranrækkerne er ikke gældende i landsfinalerne.
Det vil sige at klubberne kan stille med spillere med lavere handicap i landsfinalerne.

Klubberne der kvalificerer sig til landsfinalerne, opfordres til at spille, uanset modstandernes handicap. Hvis vinderne vælger at sige fra, tilbydes pladsen til taberne af regionsfinalerne.

Pointberegning i slutspillet

Kamppointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender holdkampen lige i kamppoints gælder følgende:

Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Vinder af damesingle.
 2. Vinder af 1. herresingle.
 3. Vinder af 2. herresingle.
 4. Vinder af 3. herresingle.
 5. Lodtrækning

 

Fællesbestemmelser – Pulje og Slutspil

Elektronisk udstyr

Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 20.1b) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten efter regel 1.2b, som efterfølgende kan medføre disciplinærstraf i form af 2 spilledages karantæne.

Caddy - Pulje- og Slutspil

En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.

Golfcart

Buggy/scooter må ikke anvendes, medmindre brugeren har dispensation fra egen hjemmeklub, og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
Dispensationen skal altid forevises for modstanderklubbens holdkaptajn.

Ved brug af golfcart skal den direkte modstander tilbydes at køre med.

I tilfælde af at en spiller benytter buggy, uden dispensation fra sin hjemmeklub, får spilleren den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne regel.
Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder straffen for det næste hul.

Ordens- og etiketteregler

Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning.

Lokale regler

Under alle spil i Regionsgolf Danmark ØST spilles efter klubbernes generelle lokalregler, undtagen lokalregel om at droppe på fairway ved bold mistet eller out, der således ikke må bruges i denne turnering.

Turneringskomité

Regionsgolf Øst turneringskomité er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes afsnit om ”Procedurer for Komitéen” og hvor golfreglerne i øvrigt henviser til komitéen, med skyldig hensyntagen til årsmødebeslutninger.

Se turneringskomitéen her.

Forslå ændring