Turneringsbetingelser gældende for 2023

 

Klik på PDF- eller print-ikonet for at skrive det ud 

Deltagende Klubber

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU samt selskabsmedlemmer, kan deltage i turneringen.

Turneringen afvikles efter golfreglerne, som de er udformet af R&A’s og USGA.

For hvert deltagende hold, en klub har i RegionsGolf turneringerne, forpligter klubben sig til at stille bane til rådighed for afvikling af holdets hjemmekampe i de spilleuger, der fremgår af turneringsplanen. Klubben forpligter sig desuden til at være værtsklub og stille bane til rådighed for indtil 3 slutspilskampe, samt med mellemrum Regionsfinale, Landsfinale og Årsmøde.

Klubber med 2 baner skal, inden et holds 1. puljekamp, melde ud, hvilken bane holdet bruger som hjemmebane til puljekampene.

Såfremt en klub ikke stiller sin egen bane til rådighed for hjemmekampe, men låner/lejer en anden bane, skal der søges dispensation hos RegionsGolf.

Manglende evne eller vilje til at stille bane til rådighed kan medføre, at klubben ikke kan deltage i RegionsGolf. Dette gælder for såvel grundspil som slutspil.

Klubben kan tilmelde 1 hold i A-rækken og max. 2 hold i henholdsvis B-, C- og D-rækken.

“Ø-hold” og hold, der placeres i pulje med disse, kan søge om et tilskud til dækning af færgeomkostninger, dog maksimalt kr. 500. Ansøgning om tilskud skal ske pr. mail til Turneringskomitéen senest 8 dage efter kampens afvikling.

Deltagende Spillere

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det kalenderår, hvori turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben og kan kun spille for én klub i kalenderåret.

Flexmedlemmer kan ikke deltage.

I Vest ABCD må en spiller gerne spille i forskellige rækker, når blot man overholder kriterierne for rækkeinddelingen.

En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer, veteraner og superveteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Divisions- og kvalifikationsspillere under DGU-regi kan deltage i turneringen på ovennævnte betingelser.

Professionelle kan ikke deltage i RegionsGolf Danmark Vest ABCD`s turneringer.

 

Rækkeinddeling

Rækkerne defineres ved handicapinddeling:

A-række min.   4,5
B-række min. 13,0
C-række min. 18,0
D-række min. 23,5

Spillernes handicap fredag morgen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Tilmelding og gebyr

Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen.

I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.

Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.

Antal rækker og hold der kan tilmeldes fremgår af indbydelsen med tilmeldingsskemaet.

Klubbernes administration

Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig for alle klubbens tilmeldte hold overfor turneringsledelsen.

Klubkoordinatoren udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold og opretter holdkaptajnen på hjemmesiden.

Manualer for klubkoordinator og holdkaptajn kan downloades fra
RegionsGolf Danmark under menupunktet HENT

Trukket hold

Et hold defineres som “trukket hold”, hvis det er bekræftet skriftligt til turneringsledelsen før turneringens start eller under turneringens afvikling

Såfremt et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.

Trækkes et hold før spilleplanen er offentliggjort, vil der IKKE blive opkrævet et afmeldingsgebyr. Tilmeldingsgebyret er dog tabt.

Trækkes et hold efter, at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr, der fastsættes af turneringsledelsen.

Prøvespil m.m.

Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse.

Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Spilletidspunkt indledende runder

Spilletidspunkt fastsættes af turneringsledelsen. Spilledagen er af turneringsledelsen på forhånd sat til mandag i bestemte uger i april, maj og juni. Spilletidspunktet er sat til kl. 17:15.

Dato og tidspunkt kan, forudsat de to hold er enige herom, aftales til en anden ugedag og andet tidspunkt. Dog skal kampen være afviklet inden udgangen af den fastsatte uge. Der blokeres 5 starttider – og turneringsledelsen ser gerne, at værtsklubben blokerer yderligere et par tider forud for kampen som buffer.

Fra 1. marts til 31. marts kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt i den offentliggjorte spilleplan. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringsledelsen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 31. marts.

Kan der ikke opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den dato og det klokkeslæt der er fastsat af turneringsledelsen der er gældende.

Den 1. april er kampprogrammet låst for ændringer. Eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun fortages af Turneringsledelsen, forudsat begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Alle ændringer efter 31. marts, skal meddeles turneringsledelsen skriftligt.

Resultaterne på hjemmesiden skal til enhver tid være ajourført og alle kampe i de indledende runder skal være spillet senest den af turneringsledelsen sidste fastlagte spilledato – medmindre andet er skriftligt aftalt med turneringsledelsen.

Turneringens gennemførelse

I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane, dog er banerne til regions- og landsfinalerne på forhånd fastlagte. Ved neutral bane forstås, at der ikke kan spilles på hjemmebane.

Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle rækker/puljer.

I alle singler tildeles 2 matchpoint for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoint for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoint deles mellem de to sider. Det hold, som har opnået flest kamppoint, når puljekampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje.

Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

 1. Antal vundne kamppoint i de indbyrdes puljekampe
 2. Antal vundne kampoint i alle puljekampe
 3. Antal vundne huller (”ups”) i de indbyrdes puljekampe
 4. Antal vundne huller (”ups”) i alle puljekampe
 5. lodtrækning

Udeblivelse eller afbud

Hold

Hvis et hold udebliver fra en kamp eller melder afbud, uden der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, tabes kampen med maksimale cifre, dvs. 0-11 og hver match 8-10. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen, og der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr.

Såvel allerede spillede som endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.

Spillere

Såfremt en spiller udebliver eller ikke kan stille til start, efter at holdkortet er afleveret, ændres holdopstillingen administrativt således, at alle efterfølgende spillere rykker en plads frem i opstillingen. Den sidste match tabes herefter uden spil med 8-10.

Såfremt man ikke møder med spillere, som kan give mindst 6 kamppoint, tabes hele kampen med 0-11 og de enkelte matcher med 8-10:

 • Mangler 1 herre tabes 3. single
 • Mangler 2 herrer tabes 2. og 3. single
 • Mangler 1 dame tabes dame single
 • Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome
 • Mangler 1 dame og 1 herre tabes mixed foursome
 • Mangler 1 dame og 2 herrer tabes mixed foursome og 3. single

 

Tabte matcher tabes med 8-10.

Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet 0-11, og alle matcher med 8-10.

Den/de udeblevne spillere, som fremgår af den oprindelige holdopstilling, kan ikke i samme spillerunde deltage på et af klubbens øvrige hold i RegionsGolf.

 

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller med:

 • 1 damesingle
 • 3 herresingler
 • 1 mixed foursome

Teesteder

Der spilles fra sædvanlige ”klub-tee” for henholdsvis damer og herrer i alle rækker.

Startorden og resultatindtastning

Senest 15 minutter før første start udveksles holdkort med navne, DGU nr. og handicap. Holdkortet downloades fra www.regionsgolf.dk under menupunktet HENT.

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Kan der ikke opnås enighed, er spilleorden som på holdkortet.

Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden. Hvis spilleorden i herresingler ikke overholdes, tabes de matcher der er i forkert orden.

Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke til stede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match.

Resultatet af kampen påføres holdkortet, der underskrives af begge holdkaptajner og hermed er resultatet officielt bekendtgjort (*). Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden senest 2 døgn efter kampen er spillet.

(*) Bemærk venligst at i tilfælde af, at der er et uafklaret regelspørgsmål, skal dette noteres på holdkortet inden dette underskrives. Det begrundede regelspørgsmål skal være turneringskomitéen i hænde (evt. forvarsles pr. telefon) 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører.
Se punktet længere nede: Regelspørgsmål/afklaring af regelproblemer (protest)

Hvis indberetning af resultat ikke er foretaget senest 48 timer efter holdkampens starttidspunkt, har det følgende konsekvens for hjemmeholdet:

Holdkampens resultat vil altid stå til troende, men i tilfælde af at hjemmeholdet vandt eller spillede uafgjort tilskrives hjemmeholdet INGEN turneringspoint. Begge hold tilskrives kamppoint. I tilfælde af at udeholdet vandt tilskrives begge hold kamppoint og udeholdet får sine turneringspoint.

Afbrydelse af spil

Hvis en holdkamp afbrydes pga. vejrlig eller mørke, forholder holdene sig således:

 • Værtsklubbens holdkaptajn og udeholdets holdkaptajn skal gå sammen om at finde nye mulige spilledatoer – hvoraf en af dem vælges. Målet er at blive enige om den bedst mulige dato for begge hold.
 • Det er ikke tilladt at splitte den resterende del af holdkampen op og spille den på flere forskellige tidspunkter/datoer.
 • Deadline for afvikling af den udsatte holdkamp er 15. juni, når puljekampene afsluttes.
 • Deadline for at få en aftale på plads og underrette RegionsGolf Danmark om den aftalte spilledato er 48 timer efter den oprindelige. spilledato. Skriv til Turneringskomitéen.
 • I alle kampe hvor holdkortet er blevet afleveret, er det de samme spillere, der skal genoptage matchen – på det sted på banen, de var kommet til. Jf. regel 5.7c i golfreglerne.
 • Undtagelse: Hvis kampen blev stoppet, hvor én eller flere spillere lå på green, skal kampen genoptages fra teestedet på det hul hvor spillet blev afbrudt.
 • Hvis der er matcher, hvor man ikke kan stille med den oprindelige spiller – er det IKKE muligt at indsætte en reserve. Kampen tabes i så fald med maksimale cifre jvf. reglen om ”udebleven spiller”. Hvis begge hold i den samme match ikke stiller med deres spiller(e) taber begge hold – dvs. begge hold får 0 point i den match.

Det er ikke tilladt at aftale at dele matcher på forhånd.

Regelspørgsmål/afklaring af regelproblemer (protest)

Regelspørgsmål behandles ifølge golfreglerne (Regel 20), og Turneringsledelsens afgørelse er endegyldig.

Hvis der er rejst et regelspørgsmål, skal dette indsendes skriftligt til turneringskomitéen (evt. forvarslet pr. telefon).

Det skal angives på holdkortet med begge involverede spilleres accept inden holdkortet er sendt til godkendelse.

Begrundet regelspørgsmål skal være turneringskomitéen i hænde 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Turneringskomitéen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne regelspørgsmål hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af det skriftligt formulerede regelspørgsmål.

 

Slutspillet

Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Ved neutral bane forstås ’ikke hjemmebane’. Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden greenfee.

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes, såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt og en turneringsleder tager kontakten til den neutrale bane, og sørger for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Også i slutspillet er spillernes handicap om fredagen afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden – og slutspilsresultaterne kan løbende følges samme sted. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover.

Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år øst for Storebælt og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, går runner-up videre.

 

Pointberegning i slutspillet

Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.

Ender kampen lige i kamppoint gælder følgende:

Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Vinder af dame single
 2. Vinder af 1. single
 3. Vinder af 2. single
 4. Vinder af 3. single
 5. Vinder af foursome
 6. Lodtrækning’

Brug af udstyr

Det er tilladt at få information om afstand eller retning fra elektronisk udstyr eller et kompas. (mobiltelefon, tablet, afstandsmåler og lign. elektronisk udstyr) Se regel 4.3.a (1) og 4.3.a(2)

Overtrædelse af 4.3 medfører ”generel straf” der er defineret som ”tabt hul” i hulspil.

Caddy

En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.

Golfcart

Golfcart eller andre køretøjer beregnet for persontransport må ikke anvendes, medmindre spilleren dokumenterer dispensation fra egen hjemmeklub, og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles. Dispensation fremvises for modstanderes holdkaptajn senest sammen med holdkortet

Obs! Formular til tilladelsen, kan downloades fra RegionsGolf Danmark under menupunktet HENT

Ordens- og etiketteregler

Alle ordens- og etiketteregler samt evt. lokale klubregler skal til hver en tid overholdes.

Lokale Regler

I alle Regionsgolf-turneringer vil værtsklubbens godkendte Lokale Regler være gældende.

Dog vil en evt. lokalregel jf. 8-E5, der omhandler ekstra lempelsesmulighed, hvis en bold er out of bounds eller er mistet, ikke være gældende.

Turneringskomité

Regionsgolf Vest ABCD’s Turneringsledelse er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglerne

Revisioner turneringsbetingelser

Historik

NR KONTAKT PERSON DATO GENNEMSET KOMMENTAR
01 Helle Krarup Olesen HKO@rgd.dk 25/10-2022 16/11-2022 Turneringsbetingelser vedligeholdt og godkendt.
02

 

Forslå ændring