Print Friendly, PDF & Email

Referat fra Årsmødet den 17. oktober 2021 i Viborg Golfklub

Bestyrelsen
Birte Hvid, Steen Ogstrup, Kurt Jensen, Karsten Troelsen, Bjarne G. Jensen

 1. Valg af dirigent
  Årsmødet blev åbnet af Steen Ogstrup, der bød alle velkommen med ønsket om at mødet blev gennemført på en god og konstruktiv måde. Steen foreslog Lars Dahl-Nielsen som Dirigent – Lars Dahl blev valgt. Lars Dahl takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt, i overensstemmelse med vedtægterne. Der var 21 stemmeberettigede tilstede.
 1. Årsberetning
  Steen aflagde sammenlagt årsberetning og turneringsberetning for 2021 (ref. Pkt. 3).
  Års – og turneringsberetningen blev godkendt.
 1. Turneringsberetning
  Godkendt under pkt. 2 sammen med årsberetningen
 1. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
  Årsmøde 2022…….: Ikke fastlagt p.t.
  Regionsfinale 2022: Dejbjerg Golf Klub
  Landsfinale 2022…: Afholdes i Køge Golfklub, søndag den 25. september 2022
 1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  Revideret regnskab 2020/21 var lagt på hjemmesiden, til download, den 13. oktober. Kurt Jensen gennemgik regnskabet på mødet. Regnskabet blev godkendt.
 1. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
  Budget 2021/22 var lagt på hjemmesiden, til download, den 13, oktober. Kurt Jensen gennemgik budgettet – og på anledning af et fordelingsspørgsmål fra en mødedeltager, blev det yderligere uddybet af Kurt. Budgettet blev godkendt.
 1. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde.
  Der var ikke foretaget ændringer siden sidste årsmøde.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  1. Bjarne G. Jensen – modtog genvalg
  Helle Krarup Olesen – kandidat til bestyrelsen

  Begge blev enstemmigt valgt
  2. Revisor Bent Kyndesgaard – modtager genvalg
  Bent Kyndesgaard blev genvalgt
 3. Forslag til vedtægtsændringer.
  Ingen forslag
 1. Indkomne forslag
  Der var indkommet 1 forslag fra Breinholtgård Golfklub (downloadbar fra dagsordenen)
  I korthed var forslaget at ændre starttiderne i indledende runder og semifinalerne.
  Runde 1: 16:45
  Runde 2: 17:00
  Øvrige runder: 17:15 som normalt
  Semifinaler: Flyttes til søndag alternativt spilles kl. 16:45Forslaget gav flere tilkendegivelser:Nogle bemærkninger gik på at fastholde spilletidspunktet 17:15. Bl.a. med begrundelsen at mange er på arbejdsmarkedet og kan ikke spille ud tidligere.Hos private baneejer er det også et problem med at tage attraktive starttider. Det gælder også spil i weekenden.Flere forskellige starttider vil også kunne skabe forvirring. Det kan betyde at spillere ikke når frem til tiden.Lübker ændrede altid til 16:30. Begrundelse er, at en runde tager længere tid end på andre baner. De havde ingen problemer med at få aftale om det med de andre klubber.Der er også mulighed for, at klubber/koordinatorer/kaptajner efter behov kan benytte sig af at ændre tidspunkt/spilledag. (Turneringsbetingelser ”spilletidspunker indledende runder”)Efter drøftelserne blev det besluttet, at spilletidspunkt for indledende runder fastholdes med mandag som spilledag og spilletidspunkt til 17:15.Med hensyn til semifinaler om søndagen, har det tidligere kunnet lade sig gøre, men på grund af den fyldte DGU-kalender er det ikke altid muligt.
 1. Eventuelt
  Der er i øjeblikket drøftelser med Øst om præcisering af teesteder for henholdsvis A, B, C og D rækkerne. Samme som hos DGU
  Ligeledes drøftes ændringer af hcp. grænserne. Bl.a. for at få lige mange hold i rækkerne.

Dirigenten afsluttede årsmødet og takkede for god ro og orden og gav ordet til Steen der sagde tak for i dag med et gensyn til næste sæson

SE HER; Underskrevet Referat


Dagens program:

08:00 Indskrivning og morgenkaffe
09:00 Årsmøde  ABCD
10:45 Årsmøde S&V
12:15 Frokost inkl. Øl/vand
13:00 Golf – 9 eller 18 huller Stableford


Bestyrelsen/turneringsledelsen ABCD-Vest

Steen Ogstrup, Birte Hvid, Karsten Troelsen, Kurt Jensen, Bjarne G. Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning – 2021 Års- & Turneringsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – Revideret Regnskab 2020/21
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – Budget 2021/22
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  a. På valg er:
      Birte Hvid (modtager ikke genvalg)
      Helle Olesen – fra Give Golfklub er kandidat til bestyrelsen
      Bjarne G. Jensen (modtager genvalg)
      Bestyrelsen foreslår genvalg
  b. Valg af revisor:
      Bent Kyndesgaard (modtager genvalg) – bestyrelsen foreslår genvalg
 9. Forslag til vedtægtsændringer – Ingen
 10. Indkomne forslag – Forslag
 11. Eventuelt

Deltagerliste og tilmelding

Tilmeld dig i Golfbox nedenfor

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.
Gebyr Kr. 325,00 pr. deltager der skal betales ved tilmeldingen dog senest den 11.oktober 2021 til –
ABCD Vest’s  konto: 1551‐3426713705  – husk ved indbetaling at angive Årsmøde+ Klubnavn”. 

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i:

a. Møde og golf 18 huller

b. Møde og golf 9 huller

c. Eller kun møde

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen